Agromin

Kmetijstvo manjšin
Agricoltura delle minoranze

sponsor

Deželna kmečka zveza
Associazione regionale Agicoltori
Comunità Autogestita Costiera della Nazionalità Italiana
Obalna samoupravna skupnost italijanske narodnosti

Projekt Agromin

Tržaško območje, Istra in Kras že cela desetletja sestavljajo neločljivo celoto. Sosednje regije so bile od vedno naravno zaledje mesta Trst, v katerega se je stekala velika večina njihovih kmetijskih in živinorejskih proizvodov. Državna meja je močno presekala to prostorsko kontinuiteto in pretrgala gospodarske stike, zaradi česar se je moral Trst začeti oskrbovati drugod s surovinami za zadoščanje osnovnih potreb prebivalstva. Proizvajalci iz njegovega zaledja so tako morali poiskati nove trge za trženje svojih prozvodov. Danes bi bilo treba spet vzpostaviti prvotne razmere, vendar ob upoštevanju drugačne miselnosti, ki naj posebno spodbuja izdelke visoke kakovosti in čezmejno sodelovanje.

Projekt »AGROMIN – Kmetijstvo manjšin« se je porodil iz skupne potrebe po ovrednotenju virov primarnega sektorja, ki so pomembni za italijansko manjšino v Sloveniji in slovensko manjšino v Italiji.
Iz raziskav in analiz, ki sta jih strukture obeh manjšin opravile na terenu v zadnjih letih, izhaja potreba po ovrednotenju skupnih čezmejnih tipičnih pridelkov in izdelkov ter možnost promocije in predstavitve na enem samem mestu, ki naj bo lahko dosegljivo za kmete z obeh strani meje.
Projekt predvideva skupno opredelitev in ovrednotenje nekaterih virov čezmejnega območja, s posebno pozornostjo do lokalnih proizvodov. Predvidene so bile ciljno usmerjene dejavnosti, s katerimi se želijo ovrednotiti proizvodi z visoko dodano vrednostjo in tipični lokalni ter tradicionalni izdelki. S tem naj bi se povečala njihova razpoznavnost, hkrati pa bi se lahko okrepila tudi vidljivost celotnega območja, na katerem od vedno sobivata dve narodnostni skupini.

Mnogi tipični krajevni proizvodi se lahko ponašajo z visoko kakovostjo: vino, olivno olje, med, mlečni izdelki, suhomesni izdelki, sadje in zelenjava, ki jih tostran in onstran meje proizvajajo pripadniki obeh manjšin. S proizvodnjo se ukvarjajo mnogi mlajši proizvajalci, ki pa nimajo možnosti, da bi se med sabo povezovali za skupne analize proizvodov, za usposobitev skupne informativne točke in skupnih informacijskih orodij ter sredstev za ovrednotenje proizvodnje.

Namen projekta je torej premoščanje cele vrste težav praktične in operativne narave ter spodbujanje boljšega sodelovanja in usklajevanja med kmetovalci, ki pripadajo dvema različnima narodnima skupnostima.