Agromin

Kmetijstvo manjšin
Agricoltura delle minoranze

sponsor

Deželna kmečka zveza
Associazione regionale Agicoltori
Comunità Autogestita Costiera della Nazionalità Italiana
Obalna samoupravna skupnost italijanske narodnosti

Rezultati projekta Agromin"

 • Opredelitev tipičnih proizvodov na čezmejnem območju in določitev njihove količine;
 • 1 natančen seznam tipičnih proizvodov na zainteresiranem območju;
 • oblikovanje tekstov za informacijski material in publikacije projekta;
 • spodbujanje sodelovanja kmetov obeh narodnostnih skupnosti;
 • obveščanje o evropski zakonodaji s področja kakovosti proizvodov, njihovega izvora, ekološke pridelave, dobrobiti živali in spoštovanja okolja;
 • ureditev skupnega prostora za ovrednotenje, skladiščenje in informiranje o TPI ki naj bo tudi sedež izobraževalnih aktivnosti projekta (delavnice, seminarji, idr.) v luči nadaljevanja aktivnosti tudi po zaključku projekta;
 • obveščanje o kmetijskih proizvodih in metodah njihove pridelave ter o živilskih proizvodih;
 • udeležba na sejmih, prireditvah in razstavah ter njihova organizacija;
 • vzpostavitev novih kanalov in mrež obveščanja;
 • priprava spletne strani;
 • izvedba 2 tečajev;
 • izvedba 4 delavnic;
 • izvedba 2 vodenih degustacij;
 • priprava 30.000 zgibank o vinu, olivnem olju in drugih tipičnih proizvodih;
 • priprava 10.000 zgibank o Informativnem centru;
 • priprava 2.000 plakatov;
 • oblikovanje in tisk Slovarja tehnične terminologije v 800 izvodih;
 • priprava knjige s predstavitvijo tipičnih proizvodov in receptov v 3.000 izvodih;
 • organizacija 3 sejmov za širšo javnost (2 v Sloveniji in 1 v Italiji);
 • organizacija 2 pobud za področne delavce (novinarje, gostince, trgovce itd.);
 • organizacija 2 zaključnih simpozijev

Neposredne ciljne skupine projekta so kmetovalci obeh manjšin, njihove stanovske organizacije in druga reprezentativna združenja. Posredne ciljne skupine projekta so vsi prebivalci obmejnega in tudi širšega območja, kakor tudi turisti, ki bodo soudeleženi pri dejavnostih obveščanja in ozaveščanja, ki se bodo izvajale v sklopu tega projekta.